joi, 1 octombrie 2015

Împreună- Ensemble

Nuditatea ... sunt acele momente când o dorință urcă din interior și îți cere să afli nuditatea celuilalt, să îl cunoști și crezi că dacă se dezgolește de veșminte e suficient. E doar o imagine care rămâne o vreme pe ochii interiori însă nu e acea nuditate pe care o tânjești.
 Cunoști ceva atunci când te afli în interiorul acelui ceva, când îi afli esența, când îl știi fără învelișuri.

 Ne naștem cu două mari doruri: de cunoaștere și de libertate... până la un punct când ele se unesc și se transformă în unul singur. 

Orice pol masculin caută un pol feminin și invers pentru a fi echilibru, pentru  cunoaștere și libertate. Există oameni care și-au cunoscut polii interiori și i-au pus în echilibru și există oameni care, recunoscându-și polii personali i-au echilibrat cu polii altui om de sex opus. Sunt acele sfere ce se nasc din  doi oameni care-și arată unul altuia nuditatea spiritului, a sufletului, a ființei întregi. Uneori ni se permite să simțim imensa bucurie a depășirii oricăror bariere personale și a arătării tuturor nudităților noastre... alteori simțim frumusețea primirii depline a dezvăluirii celuilalt, în ambele situații trăim fericirea lui a accepta și a  renunța. Atunci abia se întâmplă deplina unire a eului nostru masculin și a eului nostru feminin, din  pașii înainte și înapoi ai unui dans al primirii și al oferirii, al acceptării și al avansării.

 Te poți simți deplin și de unul singur... împreună cu bărbatul ori femeia ta este  firesc. Tot ce e pe lume este polarizat, totul este în pereche și creează balansul vieții, atacul și apărarea, iubirea și înțelepciunea, viața și moartea, oferta și acceptarea, Și, ne place sau nu, doar această alăturare este menită să dea forme noi de viață.

Așa că n-am să vă vorbesc despre ea, nici despre el, n-am să vă vorbesc despre emoții, sentimente, dragoste, n-am să vă vorbesc despre toate trăirile și creșterile, căderile ori pragurile vieții, ci  despre acele întâlniri unice în care din ambele părți se simte același ritm, aceleși suflu care animă flacăra focului comun, când în ambele părți există aceeași dorință de a crește, de a pune în comun și de a fi conștient de individualitatea proprie, aceeași dorință de a fi onest, de a acorda încredere și respect, onoare, de a porni alături pe același drum și de a construi împreună alte drumuri.

Și apoi, după ce se limpezesc în tine și în jur înțelegi că  totul a fost parte din calea spre rai înapoi.

***
La nudité... il y a ces-moments-là quand on sent un désir monter de nos profondeurs  nous demandant à découvrir la nudité de l'autre, à le connaitre et on a l'impression que s'il laisse tomber ses habits, ça suffit. Ce n'est qu'une image qui demeure pour un laps de temps devant les yeux du dedans, mais pas la nudité qu'on espère.
On connait quelque chose au moment où on se trouve à son intérieur, quand on  apprend son essence, quand on le connait sans ses voiles.

On nait avec deux grands désirs: de cannaitre et de liberté, jusqu'au moment où ils se croisent et deviennet un.
 Tout pole masculin cherche un pole féminin et c'est réciproque, pour trouver l'équilibre, pour la connaissance et la liberté. Il existe des gens qui ont connu leurs poles intérieurs et ont réussi à les mettre en équilibre et il y a des gens qui, en reconnaissant leurs poles personnels ont réussi à les equillibrer avec les poles d'une personne de l'autre sexe. Il s'agit de ces sphères-là qui naissent entre deux hommes qui se dévoilent l'un l'autre, qui montre  la nudité de leur esprit, de leur ame, de  leur etre entier. Parfois il nous est permis de sentir l'immense joie d'avoir franchi toute barrière personnelle et d'avoir dévoilé toute notre nudité....une autre fois  on ressent la pleine joie d'avoir reçu le dévoilement total de l'autre... dans les deux cas on vit le bonheur du savoir accepter et du savoir renoncer. A ce moment-là précis, il y a l'union de notre etre masculin avec  notre etre féminin, dans les pas en avant et en arrière d'une danse du recevoir et de l'offrir, de l'accepter et de l'avancer.

On peut se sentir complet tout seul ... avec ton homme ou avec ta femme c'est naturel. Tout ce qui existe dans ce monde a deux poles, tout est en paire et crée la balance de ma vie, l'attaque et la défense, l'amour et la sagesse, l'offre et l'acceptation. Et, soit qu'il nous plaise ou non, c'est cette alliance unique qui est destinée à créer la nouvelle vie.

Alors; je ne vous parlerai pas d'elle ni de lui, je ne vous parlerai pas d'émotions ni de sentiments, nide l'amour, je ne vous parlerai pas de tous ces vécus-là, des croissances, des chutes, des seuils de la vie, je vais vous parler de ces rencontres uniques où il y a le meme rythme des deux cotés, le meme souffle qui ravive la flamme du feu commun, quand des deux cotés il y a le meme désir de grandir, de mettre en commun et d'etre conscient de sa propre individualité, le meme désir d'etre honnete, de montrer confiance et respect, honneur, de marcher ensemble sur la meme voie et de construire ensemble d'autres voies. Trimiteți un comentariu